Äldre- och handikappomsorg | Sverigedemokraterna Knivsta

Äldre- och handikappomsorg

SD Knivsta vill att:

 • Utbyggnad av trygghets- och seniorboenden bör ske.
 • Möjligheten till att sambo med sin livspartner på seniorboenden bör förbättras.
 • Vid upphandling av vård- och omsorg ska kvalitet gå före pris.
 • Kommunen bör ha en äldre- och handikappsombudsman. Denna funktion ska vara fristående från ansvarig förvaltning.
 • I syfte att skapa en trygg omsorg ska kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom dessa verksamheter.
 • Hemtjänst ska tilldelas i form av tid och inte i uppgifter.
 • Tjänstgöringsscheman ska delges brukarna i så god tid som möjligt.
 • Antalet personal som besöker varje äldre ska hållas till ett minimum.
 • De äldres mat ska vara nylagad och i regel varm. Kalla rätter får dock förekomma.
 • Digitala låssystem bör införas som komplement.
 • Hemtjänstpersonal ska ha särskild legitimation.
 • Trygghetslarm ska vara kostnadsfritt.
 • Kommunen bör erbjuda kostnadsfri friskvårdsträning för äldre.
 • Kommunen bör erbjuda hemrehabilitering för äldre.
 • Kommunen bör erbjuda en verksamhet med terapihundar inom äldreomsorgen, men stor hänsyn måste tas till allergiker och hundrädda.
 • Kommunen ska ha en volontärförmedling.
 • Kommunen ska i högre utsträckning arbeta för att implementera socialtjänstlagens 5 kap 10§.
 • Äldrestödspersoner ska finnas i kommunen.
 • Kommunen ska kontinuerligt genomföra brukarundersökningar bland de äldre och deras anhöriga.
 • Kommunen ska ta initiativ till att upprätta samarbete mellan barn- och utbildningsverksamhet och äldreboenden och -organisationer.
 • Kommunen ska anamma och utveckla klassmorfarsystemet.
 • Kommunen ska verka för att de äldres värde lyfts fram på arbetsmarknaden.
 • De äldre ska erbjudas möjlighet till social samvaro.
 • Kommunen ska ha ett handikappolitiskt handlingsprogram, vars innehåll beaktas i verksamheten.
 • Kommunens information, verksamhet och fysiska miljö ska vara tillgänglig för människor med olika funktionshinder.
 • Kommunen ska etablera god samverkan med såväl brukare som anhöriga.
 • Kommunen ska erbjuda stöd och service till anhörigvårdare.
 • Kommunen ska i samarbete med myndigheter, näringsliv och utbildningsväsende erbjuda funktionshindrade meningsfull sysselsättning.