Demokrati | Sverigedemokraterna Knivsta

Demokrati

SD Knivsta vill att:

 • Kommunen ska ha en reglerad och regelbunden Medborgardialog.
 • Kommunen ska tillämpa ett kontaktpolitiker-system.
 • Knivsta Kommun ska värna om sin självbestämmanderätt och inte vara en del av Uppsala kommun.
 • Kommunen ska ha en handlingsplan för hur den lokala demokratin ska vitaliseras.
 • Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar.
 • Kommunen ska vara öppen för medborgarförslag.
 • En demokratisk utgångspunkt ska genomsyra all kommunal verksamhet.
 • Alla partier som är invalda i kommunfullmäktige ska ha rätt till insynsplatser i styrelser, nämnder och beredningar.
 • Antalet hel- och deltidsarvoderade politiker och politiska tjänstemän ska inte vara fler än vad som är försvarbart med avseende på arbetsbörda och ekonomi.
 • Partistöd ska generellt hållas på en låg nivå.
 • De partier som är representerade i kommunfullmäktige ska inte ha särskilda privilegier gällande till exempel regler för affischering, information på skolor eller offentliga debatter.
 • Kommunen ska ha handlingsplaner mot politisk extremism som tar sig uttryck i kriminella handlingar och för hanteringen av hot mot förtroendevalda.
 • Kommunen ska ha utformade regler för politikerlöner, mötesarvoden, intern representation och utbildning utifrån varsamhet och respekt för skattebetalarnas pengar.
 • Kommunen ska inte fördela medel till verksamheter på basis av den etniska sammansättningen.