Miljö, djur och natur | Sverigedemokraterna Knivsta

Miljö, djur och natur

SD Knivsta vill att:

 • Kommunen bör, för att spara energi och gynna miljön, se över möjligheten att utöka/använda fjärrvärme.
 • Kommunens egna fordon ska uppfylla samma krav som supermiljöbilar och bör köras på icke-fossila bränslen.
 • Kommunen ska utvärdera och se över utbudet av laddningsstationer för elbilar.
 • Kommunen bör tillhandahålla kompetent energirådgivning.
 • Kommunen bör ha en plan för utbyggnad av cykelleder.
 • Kommunen ska inventera och övervaka de kemiska produkter som finns och används i kommunen.
 • Kommunen ska inventera och riskbedöma förorenade områden samt se till att respektive markägare upprättar och genomför saneringsplaner.
 • Kommunen ska eftersträva att handla livsmedel från närområdet i största möjliga utsträckning.
 • Alla kommunala beslut bör föregås av en analys av miljöeffekter, lämpligen genom en miljöchecklista.
 • Kommunen bör underlätta källsortering och återvinning så att invånarna stimuleras att ta ansvar.
 • Kommunen bör använda sitt så kallade ”kommunala veto” mot uppförande av storskalig vindkraft om man inte förmår lösa planeringen på ett sådant sätt att det inte påverkar enskilda kommuninvånares livskvalitet negativt eller på annat sätt äventyrar kommunens intressen.
 • Kommunen ska inte finansiera eller medfinansiera vindkraft om en sådan investering inte kan återföras till kommuninvånarna ekonomiskt.
 • Kommunen ska vid upphandling av livsmedel ställa krav på att produkterna är näringsriktiga, hälsosamma och framställts på ett etiskt försvarbart sätt, till exempel genom att uppfylla krav på god djurhållning.
 • Kommunen bör informera invånarna om gällande regelverk för allemansrätten för att skapa balans mellan kommuninvånarnas och markägarnas intressen.
 • Kommunen bör ha ett program för att bekämpa invasiva arter.