Samhällsbyggnad | Sverigedemokraterna Knivsta

Samhällsbyggnad

SD Knivsta vill att:

 • Skolvägarnas trafiksäkerhet ska inventeras och lämpliga förbättringsåtgärder införas.
 • Kolonilotter bör erbjudas till lägenhetsboende.
 • Pensionärsboenden ska etableras.
 • Pendlarparkering ska vara gratis för Knivstabor.
 • Kommunen ska verka för en anslutning till E4:an vid norra Alsike.
 • Kommunen ska verka för att etablera en ambulans stationerad dygnet runt i Knivsta.
 • Ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra all samhällsbyggnad.
 • Varierade boendeformer, småskalighet, naturliga mötesplatser, närhet till central samhällsservice, rekreationsområden och fritidsaktiviteter ska eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden.
 • Grönytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden och stor hänsyn ska tas till det lokala ekosystemet.
 • Kommunen bör stödja bildandet av vatten- och avsloppsföreningar på landsbygden.
 • Kommunen ska alltid kräva ersättning för klottersanering.
 • Klotter ska inte finnas i stadsbilden, med undantag för aviserade platser.
 • Kommunen ska i sin ordningsstadga ha ett förbud mot tiggeri.
 • Åtgärder bör vidtas för att begränsa trafikbuller och utsläpp.
 • Kommunen bör inrätta trafikavgränsande åtgärder vid särskilt utsatta områden.
 • Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet.
 • I syfte att skapa trygghet och rädda liv bör kommunen placera ut såkallade hjärtstartare i kommunala miljöer, där det ofta är mycket folk i rörelse.
 • Viss del av det kommunala hyresbeståndet ska kunna omvandlas till bostadsrätter om de boende så önskar.
 • Kommunala bostadsbolag ska ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder av god kvalitet till rimliga hyror.
 • Kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och miljöer ska vara generöst tilltaget.
 • Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition ska inte få uppföras.
 • Inför en kulturell planering med fokus på medborgardialog, byggplatsens historiska förutsättningar, det lokala kulturarvet, samt vikten av en social känsla och samhörighet.
 • Kollektivtrafiken bör erbjuda täta avgångar till rimliga priser.
 • Kommunen bör arbeta för att vid behov utöka spår- och busslinjer.
 • Kommunen bör verka för ett väl utbyggt cykelvägnät.
 • Kommunen bör underlätta samåkning för arbetspendlare.
 • IT-infrastrukturen ska vara god i kommunens alla delar.