Sverigedemokraterna Knivstas krav på ny översiktsplan! | Sverigedemokraterna Knivsta

Sverigedemokraterna Knivstas krav på ny översiktsplan!

Sverigedemokraterna Knivsta presenterar sina krav på en ny översiktsplan i kommunen. Nedan kan du ta del av programmets punkter.

Du kan också ta del av översiktsplanen som PDF.
ÖP 2017 SD Knivsta

ÖVERGRIPANDE

 

 • Knivsta kommuns nya översiktsplan ska vara ett styrande dokument som tydligt fastslår var ny bebyggelse blir aktuell. Ingen kommuninvånare skall behöva oroa sig för oförutsedda byggprojekt vare sig i tätorten eller på landsbygden.
 • Översiktsplanen ska respekteras.
 • Översiktsplanen ska vara väl genomarbetad, uppfylla länsstyrelsens krav och bygga på medborgarnas önskemål, kommunens grönyteplan, VA- och trafikplan samt den analys av Knivsta tätort som visar att det finns 48 ha byggbar mark och medger 8-11 000 nya invånare inom 1000 meter från järnvägsstationen.
 • Översiktsplanen ska vara långsiktig och ha en helhetssyn gällande markanvändning samt arkitektur. Arkitekturen ska vara vacker och samstämd med de olika karaktärerna i de olika delarna av kommunen.
 • De nationella miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen skall inkluderas i den fysiska planeringen.
 • Barnperspektivet skall prioriteras och beaktas, särskilt viktigt i en barnrik kommun. Barnen skall vistas tryggt i det offentliga rummet i tätorten. Trafiken nära skolor skall minimeras. Plats för kultur, idrott och lek är viktigt.
 • Ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv ska genomsyra hela samhällsbygget.

 

DEN FREDADE OASEN

 • Kommunen ska i sin helhet vara trygg, lugn och fridfull. Knivsta ska ses som en ostörd och fredad oas i en annars sönderstressad storstadsregion.
 • Varierade boendeformer, småskalighet, naturliga mötesplatser, närhet till central samhällsservice, rekreationsområden och fritidsaktiviteter ska eftersträvas vid planeringen av nya bostadsområden.
 • Grönytor och naturliknande miljöer ska vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden (även i centrum) och stor hänsyn ska tas till biologisk mångfald, det lokala ekosystemet samt rekreation.
 • Närhet till natur, kulturmiljö och vatten ska bevaras.
 • Expansionstakten avseende invånarantal ska inte överskrida 2 % i kommunen som helhet och översiktsplanen samt tidsplaner ska återspegla detta.
 • Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition ska inte få uppföras.
 • Kommunens natur- och kulturtillgångar tas tillvara på bästa sätt, invånarna kan känna stolthet över sin bygd. De fyra riksintressena inom kulturmiljön ska värnas.

 

CENTRUM

 • Kommuncentrum skall definieras och en småstad utvecklas nära järnvägen.
 • Byggnationer i centrum ska inte överskrida 5 våningars höjd.
 • Nuvarande byggnationstäthet inom sågen-området är för hög. Framtida delar av centrum ska anläggas med lägre densitet.
  Kvarteret virkesladan ska inte bebyggas. Här ska istället en vacker lummig park med inslag av vatten anläggas. Kanske det kan finnas ett café eller en korv-mojj någonstans i denna park.
 • Pendlarparkeringen ska utökas och vara gratis för boende i Knivsta. Byggnationstätheten ska vara sådan att plats ges för utökade parkeringsytor.
 • Lämplig plats för etablering av en bemannad polisstation ska identifieras.
 • Utvecklingen av centrum ska vara genomtänkt och omsorgsfull.

 

TRÄDGÅRDSSTADEN

 • Områden i tätorten (utanför centrum) ska vara av karaktären trädgårdsstad.
 • Byggnationer i tätorten ska inte överskrida 2 våningars höjd. I enstaka fall kan 3 våningar tillåtas.
 • Utvecklingen av trädgårdsstaden ska vara försiktig och omsorgsfull.
 • Trädgårdsstadens karaktär ska bevaras.

 

LANDSBYGDEN

 • Landsbygdssocknarna skall inte ha en årlig tillväxt överskridande 1 % då den befintliga infrastrukturen inte räcker till och för många nya bostäder inte integreras i den befintliga miljön.
 • Byggnationer på landsbygden ska inte överskrida 2 våningars höjd och byggnationer ska harmonisera med befintlig miljö.
 • Områden såsom exempelvis Mälarstrand/Ekhamn, Ekskogen/Säbysjön/Noors slott, Trunsta träsk/Gredelby hagar, Kungshamn-Morga, Lunsenskogen ska bevaras.
 • Utvecklingen av landsbygden ska vara försiktig och omsorgsfull.
 • Landsbygdens karaktär och kulturarv ska bevaras.
 • På landsbygden skall cykelvägar i möjligaste mån etableras så barn självständigt kan bege sig till aktiviteter och kompisar.

 

NÄRINGSLIV

 • Näringslivets behov av lokaler och mark ska tillgodoses i Ar och i tätorten.
 • Behovet ska utredas i nära samarbete med näringslivet och hänsyn tas till slutsatserna.

 

ALSIKE

 • Villasamhället i Alsike ska byggas vidare med småhusbebyggelse i en vid ring runt Trunsta träsk.
 • Byggnationer ska inte överskrida 2-3 våningars höjd.
 • En tågstation i Alsike ska etableras. Detta för att förenkla arbetspendling för boende i Alsike. En tågstation i Alsike minskar även storleksbehovet av pendlaparkeringar i Knivsta centrum.
 • Pendlarparkering ska etableras i anslutning till Alsike station.

 

SKOG & JORDBRUK

 • Skog- och jordbruk är av nationellt intresse, Miljöbalken 3 kap 4 §.
 • Åker och skogsmark skall inte tas i anspråk för bebyggelse med undantag av då ett väsentligt samhällsintresses behov av mark inte kan tillgodoses på annat vis.
 • Mat, skogs- och bioenergiproduktion skall gynnas inom kommunen.

 

INFRASTRUKTUR

 • Kommunen ska ha ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Detta för att ge närhet till natur och vatten. Men även för att underlätta arbetspendling.
 • En väg-anslutning till E4 ska byggas norr om Alsike. Förslagsvis i Halmby. Lagga och Östuna får på så sätt närmare till Uppsala samt att trafik genom Alsike minskas.
 • En väg-anslutning till E4 söder om tätorten ska utredas om området Nydal ska bebyggas. Samverkan ska ske med Märsta och hänsyn tas till Märstas samhällsbyggnadsplaner.
 • Möjligheten att sänka ned järnvägen under marknivå i samband med utbyggnad till fyra spår ska utredas. Med en nedsänkning av järnvägen minskas buller samt att samhällets västra och östra del kan sammansmälta till en helhet, givet att den nedsänkta järnvägen byggs över.

 

SJÖ & VATTEN

 • Nuvarande mark och stränder kring sjöarna ska bevaras och inte exploateras vidare. Nya byggnationer i sjö-nära lägen ska inte tillåtas.
 • Förslag bör tas fram på hur Knivstaån skulle kunna bli fördelaktigt mer framträdande i centrum/tätorten.